สภาพของโรงเลี้ยงสัตว์

Partner(s): Grimaud Frères
Industry(ies): Duck | Other poultry

Bookmark (0)

No account yet? Register

Summary

เรามาเริ่มบทช่วยสอนแรกนี้ด้วยเรื่อง วัสดุประเภทต่าง ๆ ที่ใช้กับโรงเลี้ยงสัตว์. วัสดุที่ใช้กับโรงเลี้ยงที่ทำให้สัตว์เลี้ยงสบายจะต้อง...

Speakers

Emmanuel Merleaud

0
(0)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Don't miss out valuable content

1

วัสดุที่ใช้กับโรงเลี้ยงที่ทำให้สัตว์เลี้ยงสบายจะต้อง

  • ให้การควบคุมอุณหภูมิ
  • ให้การดูดซับความชื้น
  • และการป้องกันโรค

ประเภทของวัสดุที่แนะนำให้ใช้กับโรงเลี้ยงสัตว์ ได้แก่:

  • ฟางข้าวหรือลำต้นแห้งธัญพืชต่าง ๆ
  • ฟางบด
  • และขี้เลื่อย

อาจจะปนด้วยฟางอัดก้อนเล็ก ๆ ได้เพื่อกันลื่น


2

ปริมาณวัสดุที่ใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของดินและประเภทของวัสดุ ควรเก็บวัสดุไว้ใน:

  • ห้องที่ปิดมิดชิด
  • ปลอดหนู,
  • แห้ง ปลอดความชื้น ปลอดหนูและนก!

โดยเฉลี่ยเริ่มปูที่ 1.5 กก./ตร.ม. จากนั้นเสริมให้หนาอีกได้ระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 กก./ตร.ม. ความถี่ในการเสริมวัสดุขึ้นอยู่กับจำนวนของสัตว์เลี้ยง ฤดูกาล และสภาพอากาศ.

ในฤดูร้อน เมื่ออากาศร้อนและแห้ง อาจจะลดความหนาของฟางที่ปูลง 2 ถึง 3 ครั้งต่อสัปดาห์. ในทางกลับกัน ในฤดูหนาว ความถี่ของการเสริมอาจทำได้ทุกวัน เนื่องจากความชื้นในอากาศ


3

เนื่องจากเป็ดบริโภคน้ำในปริมาณมาก ระดับไอน้ำในอากาศจะอยู่ที่ประมาณ 70% วัสดุในคอกจะดูดซับความชื้นจากของเสียที่ถ่ายออกมา จึงจำเป็นต้องมีการระบายอากาศและความร้อนเพื่อให้ความชื้นส่วนเกินถูกระบายออกไปได้.

ในฤดูหนาวอย่าละเลยเรื่องการระบายอากาศ อากาศต้องถ่ายเทได้ในอัตราต่ำสุด 0.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อน้ำหนักกิโลกรัมของสัตว์เลี้ยง และสูงสุด 8 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อกิโลกรัมของน้ำหนักของสัตว์เลี้ยง.

อากาศที่ถ่ายเทจะจำกัดความเสี่ยงของการหมักหมมและการปล่อยแอมโมเนียออกมา ช่วงเปลี่ยนฤดูกาล ให้ปรับเปลี่ยนเรื่องการถ่ายเทอากาศทุกวัน เนื่องจากความแปรปรวนของอุณหภูมิ.


4

การจัดการปริมาณการบริโภคน้ำและคุณภาพของน้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้โรงเลี้ยงหรือคอกสัตว์อยู่ในสภาพดี อุปกรณ์ที่ดีจะจำกัดการสิ้นเปลืองน้ำ.

ชามให้น้ำสัตว์ ปริมาณน้ำสูงหนึ่งข้อนิ้วมือจากก้นชาม ชามอยู่ในระดับกึ่งกลางวัดจากคอสัตว์เลี้ยง. สำหรับปิเปตต์ ปรับความสูงให้อยู่ในระดับสายตา แรงดันน้ำปรับตามอายุของสัตว์เลี้ยง. 

ค่า pH ของน้ำดื่มควรอยู่ระหว่าง 6 ถึง 6.5

สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ เพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยงมีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพดี: อัตราส่วนอาหารมีส่วนประกอบของน้ำที่ประมาณ 3 ต่อ 1 หรือ 0.6 หรือ 0.7 ลิตรต่อตัวและต่อวัน สามารถปรับอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำได้.
ในทางตรงกันข้าม ช่วงผสมพันธุ์ แบ่งช่วงการให้อาหารตลอดวัน และควบคุมน้ำที่ให้เฉพาะช่วงกลางคืน ยกเว้นในฤดูร้อน สัตว์จะมีความต้องการน้ำ อาหารต้องไม่อุดมด้วยโปรตีนจนเกินไปหรือมีเส้นใยที่ต่ำจนเกินไป!

เพื่อให้ย่อยอาหารได้ดีและไม่เกิดอาการท้องเสีย โรงเลี้ยงหรือคอกอยู่ในสภาพดี ดูแลสภาพโรงเลี้ยงหรือคอกสัตว์ เพื่อมั่นใจว่าสัตว์เลี้ยงรู้สึกสบาย เพื่อให้ได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดี.


Questions and comments